Фольклорный коллектив Аянга.jpg
 
 

«Бүмбэрсэг дэлхэйн хоер заха» гэһэн зүблэлтэ «Хүүнһээ хүүндэ» (Рееr to Peer – P2P) гэһэн хамжаанай программын хуби болоно. Энэ программа Сибирьта, Эрхүү можын буряад соелой түб, Америкэдэ Оклахомын университедэй элүүр энхын эрдэмэй түб хоер ябуулна. Энэ хамжаанай гол зорилго юуб гэхэдэ: буряадууд болон Сибириин ондоо үндэһэн яһатан, Америкын Оклахомын индейцүүд тухай мэдээсэл үргэдхэлгэ. Мэдээсэл үргэдхэлгын түлөө: тэдэнэй дунда соелой наследи, мэдээсэл тараалгын сэхэ нүхэсэлэл, дүй дүршэлөөрөө андалдаа хэхэ болоно. Иимэ хамжаанай нүхэсэлэл ехэ шухала зантай байна, юундэб гэхэдэ һүүлэй шэнжэлгын дүнгүүд Сибирь Америкэ хоерой үндэһэн яһатад 14-38 процент хүрэтэр генетическэ яһан нэгэн байна гэжэ харуулаа. Буряад арад Сибириин үндэһэн яһатан соо эгээл томо хэзээшье байгаа, Байгал шадарай буряадуудай үндэһэн тоонто нютаг эртэ урдын сагуудһаа хойшо болоно.

P2P гэһэн проект:

  • Буряадуудые Оклахома штат асаржа тэндэхи индейцүүдэй ажаһуудалтай танилсуулга;

  • Индейцүүдые Байгал шадарые асаржа Сибирин үндэһэ яһатанай ажаһуудалтай танилсуулга.

  • Үхибүүдые Сибириин, Оклахомын үндэհэн яհатанай еհо заншалтай танилсуулхын тула үхибүүдэй зураха ном хэблэгдэхэ.

  • Интервьюнуудые үнгэргэжэ цитата болон фотозурагуудтай хоер соел тухай ном хэблэгдэхэ.

  • Индейцүүд буряадууд хоерой дунда саг үргэлжын холбоо тогтоохын тула интернет соо веб сайт, виртуальна эблэл хоер бии болохо.